Zakażenia szpitalne

Stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym jest równie ważne jak rozwój nowoczesnych metod leczenia.
Technologia ActivePure® stanowi przełom w eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych ze środowiska, co jak wynika z badań ma zasadniczy wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakresie ryzyka zakażeń.

Zakażenia szpitalne

Stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym jest równie ważne jak rozwój nowoczesnych metod leczenia.
Technologia ActivePure® stanowi przełom w eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych ze środowiska, co jak wynika z badań ma zasadniczy wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakresie ryzyka zakażeń.

Zakażenia w obiektach służby zdrowia stanowią znaczną część kosztów funkcjonowania szpitali, powodują także ogromne koszty ekonomiczne oraz społeczne. Według WHO drobnoustroje lekooporne (raportowane w Polsce już jako 40% ogółu zakażeń szpitalnych), to jeden z największych problemów cywilizacyjnych w zakresie zdrowia ludzi. Według WHO do 2050 r. z na świecie tego powodu rocznie będzie umierać aż 10 mln ludzi!
Pandemia Covid-19, które spowodowała już ponad 5 mln zgonów – daje nam przerażające ostrzeżenie przed tym ryzykiem.

Skuteczna redukcja zakażeń, to mniejsze koszty działania placówek służby zdrowia oraz większe bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu medycznego oraz pacjentów.

Technologia ActivePure® to rozwiązanie, które może pomóc zrewolucjonizować przeciwdziałanie problemowi zakażeń. W tym także szczególnie groźnym zakażeniom szpitalnym, wywoływanym przez lekooporne superbakterie.

Technologia działa zupełnie inaczej niż stosowane do tej pory rozwiązania związane z dezynfekcją. Działa nasycając pomieszczenia mikrostężeniami naturalnych wodorotlenków, sprawiając że powietrze staje się czynnikiem zapobiegającym transmisji drobnoustrojów. Poprzez ciągłą, 24h redukcję patogenów jednocześnie z powietrza i z powierzchni, technologia błyskawicznie eliminuje problem u źródła jego powstawania.

Wymogi prawne dla szpitali

Przeciwdziałanie zakażeniom szpitalnym to obowiązek nałożony przez przepisy prawa. Dotyczy on zarówno obowiązków podmiotu leczniczego wobec pacjentów oraz obowiązków pracodawcy wobec personelu.
activtek medica - wymogi icon

Zapobieganie szerzeniu się zakażeń jest wymogiem ustawowym

Placówka medyczna ma obowiązek zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa pobytu.

Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

Obowiązek ten polega w szczególności na ocenie ryzyka, monitorowaniu czynników alarmowych oraz całościowym zarządzaniu procedurami, w tym dekontaminacji wyrobów medycznych oraz powierzchni i urządzeń.

Podmioty medyczne jako pracodawcy mają obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników przed zakażeniem

Ustawowy obowiązek udzielania pacjentom pomocy medycznej przez pracowników szpitala „nie może być utożsamiany z takim ich ryzykiem zawodowym (…), które wyłącza odpowiedzialność pracodawcy za brak zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ”. 

Aby zmniejszyć ryzyko zakażeń, przepisy prawa nakładają na podmioty wykonujące działalność leczniczą dodatkowy wymóg, aby instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji były czyszczone lub dezynfekowane nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

Uchybienia powyższym obowiązkom narażają kierownictwo oraz szpital na ryzyko sankcji oraz kosztów odpowiedzialności cywilnej i zawodowej. Na ocenę dochowania należytej staranności przez placówkę medyczną, wpływ ma m.in. zachowanie odpowiednich standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Dotyczy to zarówno warunków pracy członków personelu medycznego, jak i warunków pobytu pacjentów na terenie placówki.

Zakażenia szpitalne wydłużyły hospitalizację średnio o 11 dni. Koszt ponoszony przez szpital tylko w związku z przedłużoną hospitalizacją pacjenta został przez NIK obliczony na poziomie 7 460 PLN/osobę

Zakażenia szpitalne to źródło nadmiarowych kosztów

Zarządzanie obiektami służby zdrowia od lat wymusza poszukiwanie oszczędności finansowych.

Jak zmniejszyć koszty działalności szpitala, nie pogarszając przy tym jakości świadczonych usług medycznych?

Dane ECDC wskazują, że w Polsce zakażenia szpitalne rejestrowano dla 5,75% hospitalizowanych pacjentów. Prawie 40% spośród tych zakażeń było wywołanych drobnoustrojami wielolekoopornymi. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli zakażenia szpitalne wydłużają czas hospitalizacji średnio aż o 11 dni. Generuje to ogromne koszty dodatkowe dla działalności szpitala.

activtek medica - zakazenia icon

do 45%

zakażonych

Skuteczna redukcja źródła zakażeń szpitalnych, wpłynie na zmniejszenie kosztów leczenia, minimalizację ryzyka wzrostu kosztów odszkodowań i ubezpieczeń, a przede wszystkim wpłynie na zmniejszenie ogromnych kosztów społecznych.

Dane z kontroli NIK wskazują, iż problem zakażeń dotyczy co najmniej 400 tys. pacjentów rocznie, a związane z tym koszty szacuje się na ok. 5 mld PLN rocznie. Mimo, iż problem formalnie dotyczy jedynie części pacjentów, koszty leczenia z tym związane są ogromne i najczęściej są one zawarte w łącznych kosztach ponoszonych przez szpital.

Każdy przypadek zakażenia powoduje co najmniej kilkukrotny wzrost kosztów leczenia.

Każdy przypadek zakażenia powoduje kilkukrotny wzrost kosztów leczenia. 

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych szacuje koszty zakażeń w Polsce na 800 milionów PLN rocznie.

Skuteczna redukcja źródła zakażeń szpitalnych pozwoli na zmniejszenie kosztów leczenia, co poprawi finanse szpitala. Dodatkowo pozwoli na minimalizację ryzyka odszkodowań i wzrostu kosztów ubezpieczeń. Przede wszystkim jednak spowoduje zmniejszenie ogromnych kosztów społecznych.

Koszty ekonomiczne

Koszt ponoszony przez szpital w związku z zakażeniami szpitalnymi stanowi istotny element jego wydatków.

Koszty ekonomiczne zakażeń szpitalnych to przede wszystkim:

activtek medica - zakazenia icon

Koszt wydłużonej hospitalizacji

Według NIK zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu o 11 dni, co dodatkowo obciąża budżet szpitala średnio o 697 PLN za każdy osobodzień wydłużonej hospitalizacji.
activtek medica - zakazenia icon

Konieczność stosowania kosztownych metod leczenia

Według ECDC w Polsce 40% zakażeń była powodowana przez mikroorganizmy wielolekooporne. Leczenie pacjentów zakażonych takimi patogenami bardzo często wiąże się z koniecznością stosowania bardzo drogich procedur medycznych.
activtek medica - zakazenia icon

Koszt utraconych przychodów szpitala

Łóżka zwolnione w efekcie redukcji zakażeń (skrócenie hospitalizacji) szpital może wykorzystać do leczenia większej liczby pacjentów, a co za tym idzie uzyskania dodatkowych przychodów.
activtek medica - zakazenia icon

Koszt ubezpieczeń

Wraz z rosnącymi kwotami odszkodowań z tytułu zakażeń, ponoszonymi przez ubezpieczycieli, nieuchronnie będą rosły składki ubezpieczeniowe wnoszone przez placówki medyczne.
activtek medica - zakazenia icon

Koszt ewentualnych odszkodowań, rent i zadośćuczynień

Liczba roszczeń z tego tytułu rośnie z roku na rok, a zasądzane kwoty są coraz wyższe, sięgając nawet do 700 tys. PLN za zakażenie. Najwyższe zasądzone do tej pory odszkodowanie kosztowało szpital 2,5 mln PLN.

W statystycznym szpitalu w Polsce (25 tys. hospitalizacji) – jeszcze przed pandemią – z powodu zakażeń szpitalnych umierało średnio 100 osób rocznie

Koszty społeczne

Nawet jedno uratowane życie pacjenta warte jest każdego wysiłku ze strony szpitala.

activtek medica - zakazenia icon

Zgony

Zakażenia szpitalne powodują zgony pacjentów.

activtek medica - zakazenia icon

Inwalidztwo

W efekcie zakażeń chorzy tracą zdrowie, wymagają dodatkowej rehabilitacji lub transplantacji.

activtek medica - zakazenia icon

Cierpienie

Zakażenia powodują ból, obciążają psychicznie chorego i jego bliskich.

activtek medica - zakazenia icon

Absencje pracownicze

Nieobecność w pracy stanowi istotne obciążenie dla pracodawców oraz budżetu.

Śmiertelność związana z zakażeniami szpitalnymi (HAI) średnio wynosi 6,9%, co oznacza, że w statystycznym szpitalu w Polsce (25 tys. hospitalizacji), tylko z tego powodu umiera 100 osób rocznie.

Szacuje się, że zakażenia szpitalne w Polsce są bezpośrednią przyczyną ponad 27,6 tys. zgonów rocznie

Na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w polskich szpitalach śmiertelność związana z HAI jest znacznie wyższa i wynosi 33%. Liczby te mogą być nawet większe, bowiem często w przypadku zgonów u pacjentów w ciężkim stanie (onkologicznych, kardiologicznych, etc.), u których dodatkowo dochodzi do zakażenia, jako bezpośrednią przyczynę zgonu nie podaje się HAI.

Stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym jest równie ważne jak rozwój nowoczesnych metod leczenia