POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

§ 1 [informacje ogólne]

1. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez ACTIVTEK MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656981, NIP: 9591982240, REGON: 366246884 (dalej: „Administrator”).

2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu w celu przekazania go Administratorowi) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

 

§ 2[dane osobowe]

[administrator]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ACTIVTEK MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656981, NIP: 9591982240, REGON: 366246884.

[cele przetwarzania]

2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

1) skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość lub wypełnił formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;

2) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;

3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

[odbiorcy danych]

3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usługi Google Analytics – narzędzia do analizowania Strony Internetowej.

4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).

[przekazywanie danych poza EOG]

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów Google LLC oraz Google Ireland Limited.

6. W tym przypadku następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

[czas przetwarzania]

7. Dane osobowe przetwarzane w celu:

1) skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;

3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

[prawa Użytkowników]

8. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.

11. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[dobrowolne podanie danych]

12. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

13. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

 

§ 3

[pliki cookies]

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

4. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają:

1) treść (np. identyfikatory akcji);

2) nazwę strony internetowej;

3) informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym;

4) numer.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

2) dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;

3) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

6. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage).

7. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).

8. Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć.

9. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

10. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

11. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.

12. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

13. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, na przykład dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.

14. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

15. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

16. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Kliknięcie danego linku spowoduje przeniesienie Użytkownika poza Stronę Internetową. W zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik informacje na temat zmiany ustawień Użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami: 1) przeglądarka Firefox; 2) przeglądarka Chrome; 3) przeglądarka Microsoft Edge; 4) przeglądarka Opera; 5) przeglądarka Safari.

 

§ 4

[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.

[narzędzia Google]

2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google.

3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej.

Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników.

Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów.

Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego Użytkownika i inne zdarzenia.

Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP Użytkownika.

Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

5. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.