Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.activtek.pl


Niniejszy regulamin stanowi podstawę przygotowania i realizacji Pań stwa zakupów na stronie www.activtek.pl.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Klient– osoba fizyczna/osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym ActivTek;

Sklep Internetowy ActivTek – sklep działający pod adresem www.activtek.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sklep Internetowy ActivTek skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk– element Sklepu Internetowego ActivTek, za pomocąktórego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, dane do faktury, adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy, itp.

Strona produktowa– strona internetowa www.activtek.pl, na której przedstawione sąinformacje na temat konkretnych produktów.

Towar – produkt oferowany przez Sklep Internetowy ActivTek.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ActivTek, określające rodzaj i ilość Towaru.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego ActivTek podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Regulamin– niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego ActivTek

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Sklepu Internetowego ActivTek

2. Sklep Internetowy ActivTek jest platformą prowadzoną przez: ActivTek Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 657-285-80-98, REGON: 260390590, KRS: 0000370488.

3. Sklep Internetowy ActivTek udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Sklepu Internetowego ActivTek wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych:

a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza), Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza);

b) minimalna rozdzielczość ekranu – 1024 x 768 pikseli lub wyższa; a także dostępu do sieci Internet oraz posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy ActivTek usługami, Sklep Internetowy ActivTek podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Sklep Internetowy ActivTek nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 8. Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego ActivTek są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

2. Warunki korzystania

1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego ActivTek jest możliwe przez podanie adresu email i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

2. W celu dokonania zakupu, Klient wypełnia formularz dostępny na stronach internetowych Sklepu Internetowego ActivTek poprzez podanie swojego adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz adresu, na który ma zostać wysłany towar.

3. Dokonując zakupu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ActivTek Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w celach związanych z realizacją Zamówienia. \

4. Informacje podane przez Klienta przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy ActivTek zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług Sklepu Internetowego ActivTek w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy ActivTek w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy ActivTek w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sklepu;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy ActivTek z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień określonych w ust. 5 powyżej, Sklep Internetowy ActivTek może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym.

3. Ceny Towarów

1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego ActivTek jest możliwe przez podanie adresu email i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

2. W celu dokonania zakupu, Klient wypełnia formularz dostępny na stronach internetowych Sklepu Internetowego ActivTek poprzez podanie swojego adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz adresu, na który ma zostać wysłany towar.

3. Dokonując zakupu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ActivTek Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w celach związanych z realizacją Zamówienia.

4. Informacje podane przez Klienta przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy ActivTek zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług Sklepu Internetowego ActivTek w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy ActivTek w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy ActivTek w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sklepu;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy ActivTek z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień określonych w ust. 5 powyżej, Sklep Internetowy ActivTek może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym.

4. Formy płatności

1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar przelewem elektronicznym lub bankowym, przy czym w razie wyboru przez Klienta przedpłaty, brak wpływu środków na rachunek bankowy ActivTek w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. Operatorem przelewów elektronicznych jest PayU. Jest to podmiot realizujący płatność i działający na zlecenie ActivTek.

2. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii towarowych, z uwagi na ich właściwości lub wartość, Sklep Internetowy ActivTek zastrzega sobie możliwość poszerzenia oferty o nowe sposoby dostawy Towarów lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

5. Składanie Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym ActivTek przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 16. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.

2. Klient aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym ActivTek na stronie produktu wybiera interesujący go wariant i klika przycisk „Dodaj do Koszyka”. Aby sfinalizować zamówienie klika w opcję „Podaj adres dostawy”, gdzie podaje swój adres e-mail oraz inne dane potrzebne do realizacji zamówienia.

3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, Klient wybiera sposób płatności spośród opcji przelew internetowy.

4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną ActivTek w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu Internetowego ActivTek) Klient otrzymuje informację na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.

6. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

6. Realizacja Zamówienia

1. Sklep Internetowy ActivTek rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy ActivTek potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar znajduje się w Magazynie.

3. Jeżeli Sklep Internetowy ActivTek nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając email na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Towar ceny.

4. W przypadku częściowej niedostępności Towarów objętych Zamówieniem Klienta, całość zamówienia zostanie dostarczona Klientowi po ich wpływie do Magazynu.

5. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ActivTek ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ActivTek ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy ActivTek zwróci Klientowi należność za Towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych w zależności od zamawianych produktów. Szczegółowa informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia jest podawana na indywidualne życzenie.

7. Modyfikacja Zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta ActivTek, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@activtek.pl.

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy oraz zmiany formy dostawy. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, przelewem na konto lub przekazem pocztowym zgodnie z wskazaniem Klienta.

8. Warunki gwarancji

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy ActivTek są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).

9. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot Towaru)

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

2. W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego towaru.

3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z formularza (activtek.pl/odstapienie_od_umowy.pdf) w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres:

ActivTek Sp. z o.o.
Ul. Olszewskiego 6/2.26
25-663 Kielce

4. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

5. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy ActivTek zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

7. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności za towar. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem należności.

8. ActivTek zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, ActivTek zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.

10. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.

11. Informacje związane z odstąpieniem od umowy znajdują się również w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy (activtek.pl/pouczenie.pdf).

10. Warunki reklamacji

1. Sklep Internetowy ActivTek, jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

2. Sklep Internetowy ActivTek, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny o (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym ActivTek w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać Towar przesyłką poleconą na swój koszt na adres:

ActivTek Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6/2.26
25-663 Kielce

4. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta. W razie uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną klientowi zwrócone. UWAGA: Sklep internetowy ActivTek nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Sklep Internetowy ActivTek w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy ActivTek o stwierdzonej niezgodności.

7. Jeżeli Towar ma wadę Klientowi przysługuje bezzwłoczna wymiana na towar bez wad.

8. Jeżeli wymiana będzie się opóźniać Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub wnioskowaniu o obniżenie ceny towaru.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zakupów dokonanych przez konsumentów.

11. Dane osobowe

1. Dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym ActivTek Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym ActivTek. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy ActivTek.

2. Dane osobowe, których administratorem jest firma ActivTek Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS:0000370488, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 657-285-80-98, Regon: 260390590 nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości).

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu internetowego ActivTek mają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Z powyższych praw można korzystać poprzez:

– kontakt e-mail pod adresem: biuro@activtek.pl

– kontakt pisemny na adres: ActivTek Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Informacje o Towarach, prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego ActivTek, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy ActivTek zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym ActivTek są ważne tylko w ofercie internetowej.

5. Sklep Internetowy ActivTek zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 maja 2018 r.